عوامل ژنیکوماستی به صورت مادرزادی

– فیزیولوژیک

            a) نوزادی

            b) نوجوانی

            c) پیری

II- پاتولوژیک

            a) هیپوگنادیسم

                        ۱- مقاومت به آندروژن

                        ۲- اختلال آنزیمی سنتز تستوسترن

                        ۳- عدم وجود مادرزادی بیضه

                        ۴- سندرم کلاین فلتر (XXY)

            b) افزایش استروژن

                        ۱- هرمافرودیسم حقیقی

                        ۲- هیپوپلازی مادرزادی غده فوق کلیه

                        ۳- افزایش آروماتاز محیطی